Aktuální výročí: 26.ledna - zemřel Jindřich Matyáš Thurn

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy[CNW:Counter]
Kategorie: Taktika, Reálie doby

Vojenské hodnosti za Třicetileté války II

Historie

část 1. - hodnosti v kompanii, díl II.

Mužstvo (manschaft)

Mužstvo netvořilo oproti mnoha představám jednolitou masu, a zkušení vojáci měli jinou pozici než nováčci. Takové rozdělení se odrazilo i v organizaci bojové formace, kde zkušenější vojáci měli přidělena taková místa, aby pomohli udržet rychlost a přesnost manévrování a celistvost tvaru celé jednotky během boje. Doboví autoři tomuto rozdělování někdy věnovali až neuvěřitelnou pozornost. Každému vojákovi přidělili číslo (např. od 1 do 100) dle jeho bojových zkušeností, a na základě podobného čtverce (viz obrázek 2) mu přesně určili jeho místo ve tvaru. Je však snadné prohlédnout, že podobné rozdělování je pouze teorií, a je velmi nepraktické. Existovali i neoficiální struktury uvnitř mužstva. Například ve španělské armádě to byli tzv. las camaradas, což bylo 6 mužů, kteří spolu sdíleli stan, jídlo, spolu trénovali a v boji si stáli po boku. Právě soužití las camaradas se podílelo na vysoké morálce španělských armád. V ostatních armádách se však vytvářejí podobné struktury. Většinou vznikají v rámci jednotlivých zástupů, a tvořilo je tedy 6 až 10 mužů, kteří se dělili o jídlo a přístřeší. Toto uskupení však nemá žádné pojmenování, a pokud je nějak zvlášť jmenováno, používá se pro něj slova pro zástup, tedy file, rotte apod. Je velmi pravděpodobné, že v rámci udržení morálky pak byly tyto neoficiální struktury zohledněny i důstojníky a poddůstojníky, kterým to ulehčovalo udržování pořádku. Jinak se celé mužstvo v kompanii dělilo už jen podle používané zbraně na pikenýry a mušketýry (a případné další), mezi kterými nebyl žádný větší rozdíl.

Dalším aspektům života prostých vojáků se budou věnovat další tematické články.

Různé hodnosti v rámci mužstva

Landspresadoes
Mezistupněm mezi mužstvem a poddůstojnickou hodností jsou Landspresadoes. Tuto hodnost však nenajdeme ve všech armádách třicetileté války. Turner ve své době mluví pouze o armádě holandské a francouzské, naopak tato hodnost chybí v armádě německé, švédské a dánske. Slovo Landspresadoes je zkomoleninou z původně italského výrazu "lancia spezzata" a pochází pravděpodobně z italských válek, i když jeho původ může být i starší. Tato hodnost se udržela až do dnešních dnů v podobě nejnižšího poddůstojníka, a i etymologicky můžeme její pozůstatky najít v názvu hodnosti Lance corporal, která je používaná v ozbrojených složkách Velké Británie a mnoha dalších zemích Commonwealthu. Úloha této hodnosti v rámci organizační i taktické struktury je spíše symbolická, neboť jeho povinností je pomáhat desátníkovi při výcviku mužů (předpokládá se, že voják s titulem landspresadoes je už zkušený veterán), a plnit roli desátníkova asistenta. Je možné, že tito muži byli také používáni pro speciální úkoly, při kterých bylo potřeba zkušených vojáků např. noční přepady, bojové hlídky apod. Za tuto "nadřazenost" nad ostatními vojáky landspresadoes dostávali také o něco vyšší plat. V mnoha případech se však pojem landspresadoes kryje s pojmem svobodník (neboli gentleman of a company či gefreiter) a slova landspresadoes je použito spíš jako kuriozity. V této kategorii (stejně tak ve svobodnících) lze také pozorovat návaznost na starší landsknechtské armády, a v nich používaný termín dupplesoldner.

Reformados
Zvláštní kategorii vojáků a hodností tvoří tzv. Reformados čili reformovaní. Jsou jimi důstojníci a poddůstojníci, kteří z jakéhokoli důvodu nevykonávají velitelskou či výkonnou funkci ve své jednotce, i když si mohli přinést hodnost z jiných jednotek, a čekají na zařazení do stavu jednotky. V této pozici dostávají jen část svého původního žoldu, ale stále více, než obyčejný voják. Reformed, jak se zkráceně označují, mohou být zařazeni přímo do jednotky, respektive bojové sestavy, a stávají se tak obyčejnými pěšáky, či mohou být zproštěni povinnosti "nosit zbraň", a v regimentu tak patrně plní pomocné role. Mohou být taky povýšeni nazpět do své původní hodnosti, a poté vykonávat svůj původní úřad. Jako taková se kategorie Reformados nevyskytuje ve všech armádách. Jinak o této složce vojenské organizace není mnoho známo. Domnívám se, že tato hodnost vznikla právě během 1. poloviny 17. století, aby se jejím prostřednictvím raně novověké vojenství vyrovnalo se stále sofistikovanější organizací vojenských jednotek, i rostoucí byrokracií v armádě. Je zajímavé, že v armádách bojujících za anglické občanské války se tato hodnost (stejně tak landspresadoes) nevyskytovala vůbec.

Drummer / Piper
Pevnou součástí kompanie tvořili i nejrůznější vojenští hudebníci - bubeníci, pištci, či hráči na specifické regionální nástroje. Nejčastějším, a univerzálně všude u pěchoty přítomným vojenským hudebníkem byl bezesporu bubeník. Jeho úlohou bylo bubnem signalizovat shromáždění do zbraně, pochod, alarm, útok, ústup, a další signály. Do povinnosti bubeníků patřila však ještě jedna specifická činnost. Bylo to vyjednávání s nepřítelem o výkupném a zajatcích. V některých spisech se připisuje bubeníkům velká lingvistická vybavenost právě pro tento případ. Při cestě do nepřátelského tábora měli být bubeníci vybaveni jednak instrukcemi pro vyjednávání, a také pasem od generála s pravomocí pro vyjednávání a o nedotknutelnosti.
Během přesunů měli bubeníci vyhrazenou pozici mimo řady a zástupy. Pro přesné umístění však neexistovalo jedno universální pravidlo, ale bylo to často někde mezi 3. a 4. řadou každé části regimentu.

V současnosti vzniká článek přímo na téma bubeníků v armádě, který podrobněji popíše mnoho dalších aspektů bubeníkova zaměstnání.

Svobodníci (Gentleman of Company, Gefreiter, Appointe, atd.)
Nad prostými mladými vojáky a nováčky stojí zkušení a starší bojovníci, kteří si svým bojovým nasazením zasloužili respekt a větší plat. To však není pravidlem zcela ve všech armádách. Jsou jim většinou prominuty opevňovací práce, a práce spojené s budováním táborů. O přesném poměru vojínů a svobodníků toho není v literatuře mnoho napsáno (jestli jsou vůbec v popisu nějak odlišeni), a tyto počty nejsou ani tak o jakémsi teoretickém předpisu, ale spíš o životě kompanie během války. Je však obvyklé, že kompanie se speciálním postavením v regimentu, např. plukovníkova kompanie, je tvořena hlavně svobodníky, aby tak byla zachována jistá nadřazenost těchto kompanií nad zbytkem regimentu. Samotné rozdělení mužstva mezi svobodníky a vojíny (případně ještě landspresadoes), však zkušené vojáky neosvobozuje od výcviku, a to jak v zacházení se zbraní, tak pohybu ve tvaru. Naopak právě od svobodníků se vyžaduje svědomitější přístup k těmto věcem, aby tak inspirovali nováčky. Vycvičený voják však ještě nemusí znamenat i zkušeného a bojem protřelého vojáka. A právě bojová zkušenost a léta strávená taženími, v táborech a v bitvách nejvíce vystihují rozdíl mezi svobodníkem a vojínem. Zkušení muži pak mohli pokračovat ve své kariéře jako poddůstojníci.

Vojíni (Souldier, Private soldier, Soldado, gemeine Knecht atd. )
Nejpočetnější složka vojska. Obyčejní vojáci užívání pro širokou škálu úkolů, od hlídek přes samotný boj, až po kopání zákopů a budování opevněných táborů. Právě na opevňovací práce byli prostí vojáci používáni nejčastěji. Jejich plat byl tím téměř nejnižším v celé armádě, a jejich pravomoci a práva velmi malé. I přesto všechno mnoho slavných velitelů začínalo právě "od píky", jako prostí vojáci. Obyčejní muži vstupující do armády byli přijímáni jako prostí vojáci, vyšší poddůstojnické posty byly vyhrazeny mužům, kteří se už mohli prokázat nějakou zkušeností z armády. Praxe mohla vypadat i tak, že po bitvě se silnými ztrátami přeživší vojáci postoupili na místa po padlých poddůstojnících, a do celého regimentu museli být naverbováni noví vojáci. Prostí vojáci byli tak většinou nejmladší příslušníci vojska a není vzácností narazit na zmínky o 16tiletých chlapcích, i když můžeme říct, že průměrný věk prostého vojáka byl kolem 20 let, na čemž se shoduje i mnoho dobových autorů. U prostých vojáků nezáleželo ani na druhu vojska - tedy jestli byl mušketýr či pikenýr, oba měli postavení v rámci armádní organizace stejné. Hlavní činností hned po boji a opevňovacích pracích byl výcvik, na kterém velmi záleželo. Jsou dochovány i příklady, kdy vojáci ve zbrani cvičili i 4 až 6krát denně.

Ani důstojníkům se často nevyhýbalo nepohodlí během tažení. Detail obrazu Pietera Snayerse.

Nebojové důstojnické hodnosti v rámci kompanie

Pevnou součástí kompanie jsou i nebojové důstojnické hodnosti. Někdy jsou tyto funkce považovány za poddůstojnické, ale prameny nevypovídají o striktním pravidle, platově stojí pod seržantem. Nebojové hodnosti spadají pod pravomoc seržanta, který jejich činnost koordinuje v souladu s kapitánovými rozkazy (vyjma písaře - Clarke, který podléhá přímo kapitánovi), neúčastní se přímo boje a jsou osvobozeny od běžných vojenských činností jako hlídky apod.

Clarke
Součástí každé kompanie byl i písař a účetní v jedné osobě. Ten je odpovědný pouze kapitánovi (případně v jeho nepřítomnosti poručíkovi, a spíše než vojákem je administrativním pracovníkem). Právě Clarke přejímá žold pro celou kompanii, udržuje evidenci kompanie, tzv. muster roll, a provádí veškerou další činnost spojenou s administrativou chodu kumpanie.

Barber Chirurgian
Ranhojič kompanie. Nestará se jen o zraněné a nemocné, ale zajišťuje také hygienické podmínky v rámci kompanie, např. stříhání mužů. Jeho povinností je během přesunů a jiných rizikových situací být v pohotovosti, a pomoci zraněným mužům. Aby tuto funkci mohl dobře vykonávat, byl zbaven veškerých dalších povinností.

Furier
Ubytovatel kompanie. Právě on obdrží rozkazy o umístění kompanie od quarter-maistera (vrchního ubytovatele) regimentu, a teprve s těmito rozkazy pak odchází na poradu k seržantovi, a následně ke kapitánovi. Poté rozměří celé místo pro ubytování kompanie a vyznačí místa pro jednotlivé složky kompanie. Na furierovi je tak zajištění místa pro každého vojáka v táboře či umístění vojáků do kvartýrů, např. ve městě. Furier vykonává také další logistické úkoly v rámci kompanie např. od regimentálního Quarter-maistera dostává proviant a další zásoby, který rozděluje vojákům.

Další různé hodnosti a funkce

Captain of Arms (Rust master)
Neboli zbrojmistr kompanie. Odpovídá za bojeschopnost kompanie po stránce výzbroje. Jeho nejčastější činností bylo dohlížení na to, jestli se vojáci o své zbraně dobře starají. Mezi jeho další úkoly patřilo koordinovat opravy poškozených zbraní a přidělování nových. V jeho kompetenci je také držení zbraní po padlých a neschopných služby, a to do té doby, dokud se jich neujme nový, nebo původní majitel. Hodnost Captain of Arms nemusela být vždy udělena dalšímu jedinci v rámci kompanie, ale tuto úlohu mohl vykonávat i některý z desátníků. Ve Švédské armádě tuto hodnost vykonával samostatný poddůstojník na úrovni fuhrera (viz výše).

Rottmeister
Specifická hodnost používaná ve švédské armádě, odtud se pak její název přenáší i do dalších armád, a může se překrývat s dalšími pojmy pro zkušené a starší muže z mužstva (např landspresadoes, gentleman of company, gefreiter), i když se jejich zařazení může drobně odlišovat. Tato hodnost označuje zkušeného vojáka z mužstva, který stojí v čele jednotlivých zástupů a vede je tak za pochodu a manévrování. Podobnou funkci můžeme najít v armádě anglické, kde se pro ně používá označení File-leader, zde ale nebyla zavedena jako vojenská hodnost, ale jako pouhá funkce v bojovém seřazení jednotky. Pod Rottmeisterem stojí Inferiour Rottmeister (respektive unter-rottmeister), kterému náleží místo na konci zástupu a společně s rottmeisterem tak má důležitou pozici pro manévrovatelnost, a pořádek v celém bojovém tvaru.


poznámka k reenacmentu
K napsání tohoto článku mne, kromě snahy ucelit a přesně popsat hodnosti vojáků první poloviny 17. století, vedl ještě jeden důvod. Byl to záměr vystihnout jednotlivé hodnosti do té míry, aby jejich pravomoci a povinnosti mohly, byť s úpravami, být přijaty pro organizaci reenactmentových jednotek, či sloužit jako určitý zdroj inspirace. Netřeba totiž takříkajíc objevovat už objevené a zkoušet vyzkoušené. Dnes sice nestojíme v boji, a vyžadování tvrdé vojenské kázně by asi také nebylo přejímáno zrovna s nadšením, přesto však mnoho současných problémů s organizací lze vyřešit elegantně a v konečném důsledku i historicky věrně.

Literatura a prameny:
Bakalářská práce Taktika pěchotního boje a podoba pěších jednotek v armádách protestantských států v první polovině 17. století. Tomáš Koch, Archiv závěrečných prací Masarykovi univerzity.

Texty Dr. Picqueta o Španělských terciích.

Hexham, H.: The three parts of the principles of the Art Military. Londýn 1637.

Turner sir, J.: Pallas Armata. Londýn 1683.

Watt, W.: The Swedish Discipline. Londýn 1632

Wallhausen von, J. J.: Kriegskunst zu Fuss. Oppenheim 1615.

Etymologický slovník (dostupný např. na http://www.etymonline.com )

print Formát pro tisk

Komentáře


, dotaz Feldwebel odpovědět

Dobrý den, super pomoc, překládám z němčiny nově Matku Kuráž od Brechta a řeším překlad Feldwebel a Feldhauptmann. Podle vašeho článku by to měli být seržant a (polní) kapitán, nicméně starší překlad uvádí kaprál a vrchní velitel. Děj se odehrává během 30ti leté války. Já byste tyhle postavy nazval? Děkuju

icon odpověděl(a)

Dobrý den,
bohužel komentáře k již vydaným článkům nejsou aktivním komunikačním médiem, neprocházíme je pravidelně, a nezanechala jste zde na sebe kontakt.
Pokud máte ještě další dotazy, kontaktujte nás e-mailem: stab (zavinutec) mortaigne.com , nebo na Facebooku - https://www.facebook.com/pages/Mortaigne-regi... .
Rádi s Vámi dobovou problematiku zkonzultujeme.

, - odpovědět

Děkuji za velice přínosný článek. Čtivé, pochopitelné laikov, je za tím znát dost práce.
Dodnes jsem se o vojenství nezajímala, ale v RPG hře jsem se dostala do stavu, kdy musím řešit armády, jejich taktiku, hierarchii a nerada si cucám z prdtu věci o kterých mám jen mlhavé povědomí, tedy se poohlížím po studijních materiálech. Článek mi rozšířil obzory a snad díky němu bude hra kvalitnější ;) Děkuji.

, Článek o bubenících odpovědět

Ahoj, zdravím. V článku je psáno, že se připravuje samostatný článek o bubenících a vůbec o hudebnících v manschaftu. Chci se zeptat, jak je autor s tímto článkem daleko... případně na jakou , nejradši českou literaturu, bych se měl podívat abych se k tomuto tématu něco dozvěděl. Díky moc, Lukáš.
p.s. Jinak samozřejmě krásně napsaný článek... 12

icon odpověděl(a)

oops, omlouvám se za pozdní odpověď, tento příspěvek jsem zřejmě nějak přehlédnul.

Pachatel článku o vojenských bubenících (respektive plánované série článků) je ve stádiu neustálé drobné práce k tématu, a značného vytížení mimo téma.. Nicméně první díl série by mohl být publikován do konce roku 2011. Vše závisí na pacovním vytížení a bohužel zejména zdravotním stavu autora.

Co se týče literatury. Autorovi není známa žádná literatura či studie zabývající se vojenskými bubeníky v období takzvané třicetileté války, publikovaná v českém jazyce. Autor pracuje s původními prameny (vojenskými manuály) a s pracemi zahraničních autorů, publikujících na toto téma. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce v ČR zřejmě neznámé, rád by si ponechal luxus zveřejnění pramenů až po publikaci článku.

, - odpovědět

velmi dobre pocitanicko 13

, - odpovědět

Přehledný a výstižný článek. Výborně.

, - odpovědět

Moc pěkný článek a myslím, že přínosný pro dnešní formování jednotek. Plně to vystihuje poslední poznámka. Zdařilé dílo 12

odpověděl(a)

ano poslední poznámka +1